Duplikat Karty Polaka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598) wraz z aktami wykonawczymi.

Okres ważności Karty Polaka:

Do dnia ważności Karty Polaka wynikającej z decyzji administracyjnej o przyznaniu lub przedłużeniu ważności Karty Polaka.

Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2021 poz. 737) jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

Wyłącznie posiadacz Karty Polaka, która uległa zagubieniu lub zniszczeniu, będący jednocześnie obywatelem Białorusi lub osobą posiadającą w tym państwie status bezpaństwowca, które aktualnie zamieszkują na terytorium RP lub te, które mogą legalnie przekroczyć granicę RP na podstawie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP np.: ważnej wizy typ C lub typ D.

Organ uprawniony do wydania duplikatu Karty Polaka:

Wojewoda Lubelski – wyłącznie w sytuacji, gdy wydał Kartę Polaka, która uległa zagubieniu lub zniszczeniu.

Miejsce składania wniosku:

 1. Biała Podlaska, ul. Brzeska 41 – Oddział ds. Kart Polaka w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. Lublin, ul. Czechowska 15 – Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sposób składania wniosku:

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska@lublin.uw.gov.pl

Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.

Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.

W przypadku małoletniego złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa rodziców lub przedstawicieli ustawowych małoletniego wraz z dzieckiem, którego dotyczy wniosek po ukończeniu przez niego 13 roku życia.

Czas załatwienia sprawy:

Wydanie duplikatu Karty Polaka następuje bez zbędnej zwłoki.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony w języku polskim zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o przyznanie Karty Polaka.
 • Aktualna fotografia spełniająca następujące wymagania:
 • nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiająca wizerunek twarzy cudzoziemca na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy bez nakrycia głowy;
 • przedstawiająca wyraźnie oczy cudzoziemca bez okularów z ciemnymi szkłami.
 • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dokumenty i dowody potwierdzające spełnienie przesłanek do wydania duplikatu Karty Polaka:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów i dowodów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1.  Kserokopia decyzji administracyjnej o przyznaniu lub przedłużeniu ważności Karty Polaka (oryginał do wglądu);
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zagubienie lub zniszczenie Karty Polaka np.: zaświadczenie wydane przez policję (oryginał do wglądu)

lub

Oświadczenie posiadacza Karty Polaka o zagubieniu lub zniszczeniu Karty Polaka.

Opłaty:

Czynności wykonywane w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wydaniem decyzji w tych sprawach są wolne od wszelkich opłat.

Kopia oryginału dokumentu w postępowaniu administracyjnym:

W myśl art. 76a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256, 695, 1298), wszystkie dokumenty składane w kopiach należy poświadczyć za zgodność z oryginałem w przewidziany przepisami prawa sposób, tj.: odpis dokumentu może być poświadczony za zgodność przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub oryginał dokumentu może być przedstawiony do wglądu upoważnionemu pracownikowi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

W przypadku dostarczenia do Urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej oryginału dokumentu wraz z wykonaną jego kopią, oryginał zostanie odesłany na podany przez stronę adres do korespondencji, w aktach sprawy zostanie umieszczony uwierzytelniony przez pracownika prowadzącego postępowanie odpis dokumentu służący jako dowód w sprawie.

Niepoświadczone kserokopie dokumentów nie mogą być uznane za dowód w sprawie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym w postępowaniu administracyjnym:

Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku i służące za dowód w postępowaniu administracyjnym, składa się wraz z wykonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem. Dokumenty te muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy opracowania dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy.