Przyznanie Karty Polaka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598) wraz z aktami wykonawczymi.

Okres ważności Karty Polaka:

10 lat od dnia jej przyznania, z wyjątkiem osoby, która ukończyła 65 lat, kiedy wydawana jest na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2021 poz. 737) jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

Obywatele Białorusi lub osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca, które aktualnie zamieszkują na terytorium RP lub te, które mogą legalnie przekroczyć granicę RP na podstawie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP np.: ważnej wizy typ C lub typ D.

Miejsce składania wniosku:

 1. Biała Podlaska, ul. Brzeska 41 – Oddział ds. Kart Polaka w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. Lublin, ul. Czechowska 15 – Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sposób składania wniosku:

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska@lublin.uw.gov.pl

Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.

Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa

Czas załatwienia sprawy:

W związku obowiązkiem przedstawienia informacji przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa albo  ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy wnioskodawca działał lub działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka, który ma obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia wniosku do właściwego rejestru, wydanie decyzji o przyznaniu Karty Polaka powinno nastąpić po upływie 2 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony w języku polskim zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o przyznanie Karty Polaka.

2. Aktualna fotografia spełniająca następujące wymagania:

 • nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiająca wizerunek twarzy cudzoziemca na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy bez nakrycia głowy;
 • przedstawiająca wyraźnie oczy cudzoziemca bez okularów z ciemnymi szkłami.
 • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dokumenty i dowody potwierdzające spełnienie przesłanek do przyznania Karty Polaka:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów i dowodów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1.      Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

lub

Oryginał i kserokopia zaświadczenia organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat (wykaz organizacji polskich i polonijnych znajdziesz tutaj);

Dokumentami i dowodami, o których mowa w pkt 1, mogą być w szczególności:

1) polskie dokumenty tożsamości;

2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;

3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

6) zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

 •       Pisemna deklaracja przynależności do Narodu Polskiego złożona w trakcie składania wniosku w obecności wyznaczonego przez Wojewodę pracownika Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
 •      Oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego status bezpaństwowca na terytorium Białorusi (jeśli dotyczy);
 •      Oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego stwierdzenie polskiego pochodzenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669), pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym;
 •      Kserokopia (oryginał do wglądu) urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669), świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim (jeśli dotyczy).

Dodatkowo cudzoziemiec musi wykazać w trakcie składania wniosku w drodze rozmowy z wyznaczonym przez Wojewodę pracownikiem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty:

Czynności wykonywane w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wydaniem decyzji w tych sprawach są wolne od wszelkich opłat.

Postępowanie odwoławcze:

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie przyznania Karty Polaka jest Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kopia oryginału dokumentu w postępowaniu administracyjnym:

W myśl art. 76a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256, 695, 1298), wszystkie dokumenty składane w kopiach należy poświadczyć za zgodność z oryginałem w przewidziany przepisami prawa sposób, tj.: odpis dokumentu może być poświadczony za zgodność przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub oryginał dokumentu może być przedstawiony do wglądu upoważnionemu pracownikowi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

W przypadku dostarczenia do Urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej oryginału dokumentu wraz z wykonaną jego kopią, oryginał zostanie odesłany na podany przez stronę adres do korespondencji, w aktach sprawy zostanie umieszczony uwierzytelniony przez pracownika prowadzącego postępowanie odpis dokumentu służący jako dowód w sprawie.

Niepoświadczone kserokopie dokumentów nie mogą być uznane za dowód w sprawie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym w postępowaniu administracyjnym:

Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku i służące za dowód w postępowaniu administracyjnym, składa się wraz z wykonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem. Dokumenty te muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy opracowania dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy.