Cudzoziemiec posiadający polskie pochodzenie

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Zezwolenie na pobyt stały – dla cudzoziemców posiadających polskie pochodzenie
(Art. 195 ust. 1 pkt. 3)

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeśli jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Kogo dotyczy

Cudzoziemcy niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
  • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. dokumenty potwierdzające że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej,
 2. dokumenty potwierdzające związek z polskością,
 3. dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.

Dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie lub związek z polskością mogą być dokumenty przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

 1. polskie dokumenty tożsamości,
 2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością,
 3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 4. inne dokumenty, a w szczególności o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej lub potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Do pobrania

Sposób składania wniosku

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wojewody właściwego  ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Lublin, ul. Spokojna 4, Parter.

Opłaty

Opłata skarbowa 640 zł 
nr konta:
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000,
Urząd Miasta Lublin, Wydział Podatków, 
tytułem: opłata za wydanie zezwolenia za pobyt stały.

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
nr konta:
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000, 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Finansów i Certyfikacji,
tytułem: opłata za wydanie karty pobytu.

Czas załatwiania sprawy

Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Uwaga

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Szczegółowe informacje

pok. nr 40, tel. 81 7424 549.

Zapisy

Tel. 81 7424 599 od 9:00 do 14:00

bakırköy escort
ankara escort
istanbul escort bahçelievler escort bakırköy escort
alanya escort lara escort manavgat escort
antalya escort muratpaşa escort
taksim escort anadolu yakası escort
taksim escort bayan escort besiktas beylikduzu escort
istanbul escort ataeşehir escort kadıköy escort pendik escort
escort pendik escort kurtkoy escort maltepe escort tuzla
ataşehir escort escort pendik
ılıca escort