Dzieci cudzoziemców

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Zezwolenie na pobyt stały – dla dzieci cudzoziemców (Art. 195 ust. 1 pkt. 1)

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek gdy jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

 1. urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 2. urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi

lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2206 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Kogo dotyczy

Cudzoziemcy niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
  • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Dokumenty potwierdzające:
 3. Posiadanie przez cudzoziemca, pod którego władzą rodzicielską znajduje się małoletni cudzoziemiec, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE
 4. Urodzenie dziecka w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE – Decyzje potwierdzające uzyskanie przez rodzica:
  • Zezwolenia na pobyt czasowy,
  • Zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  • Zgody na pobyt tolerowany,
  • Statusu uchodźcy,
  • Ochrony uzupełniającej,
 5. Dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Do pobrania

Sposób składania wniosku

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składa jego rodzic, ustanowiony przez sąd opiekun lub kurator do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Rodzic małoletniego cudzoziemca, który skończył 6 rok życia ma obowiązek umożliwić przy składaniu wniosku złożenie przez małoletniego odcisków linii papilarnych.

Jeśli wniosek dotyczący małoletniego, który skończył 6 rok życia nie zostanie złożony przy jego obecności lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody rodzic zostanie wezwany do zapewnienia obecności małoletniego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Miejsce składania wniosku

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Lublin, ul. Spokojna 4, Parter.

Opłaty

Opłata skarbowa 640 zł 
nr konta:
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000,
Urząd Miasta Lublin, Wydział Podatków, 
tytułem: opłata za wydanie zezwolenia za pobyt stały.

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł (25 zł w przypadku dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia) 
nr konta:
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000, 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Finansów i Certyfikacji,
tytułem: opłata za wydanie karty pobytu.

Czas załatwiania sprawy

Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Uwaga

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Szczegółowe informacje

pok. nr 40, tel. 81 7424 549.