Posiadacz zgody na pobyt tolerowany

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Zezwolenie na pobyt stały – dla posiadacza zgody na pobyt tolerowany (Art. 195 ust. 1 pkt. 7)

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2206 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
  • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca zgody na pobyt tolerowany
 2. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

Do pobrania

Sposób składania wniosku

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Lublin, ul. Spokojna 4, Parter.

Opłaty

Opłata skarbowa 640 zł 
nr konta:
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000,
Urząd Miasta Lublin, Wydział Podatków, 
tytułem: opłata za wydanie zezwolenia za pobyt stały.

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
nr konta:
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000, 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Finansów i Certyfikacji,
tytułem: opłata za wydanie karty pobytu.

Czas załatwiania sprawy

Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Uwaga

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Szczegółowe informacje

pok. nr 255, tel. 81 7424 558, 
pok. nr 251, tel. 81 7424 555,
pok. nr 256, tel. 81 7424 556