Działalność gospodarcza

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej - Karta informacyjna

Art. 142

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się, jeżeli

 1. celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej
 2. celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach   (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094
z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce składania wniosku: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców, Lublin, ul. Czechowska 15, parter.

Opłaty:

Opłata skarbowa 340 zł – nr konta:   95 1240 2092 9329 9200 0620 0000    Urząd Miasta Lublin, Wydział Podatków, opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł – nr konta:  62 1010 1339 0024 7922 3100 0000   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Finansów i Certyfikacji, opłata za wydanie karty pobytu.         

Czas załatwienia sprawy –  Zgodnie zart. 112 austawy o cudzoziemcach, decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowywydaje się w terminie 60 dniod dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

1. cudzoziemiec złożył  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba, że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub

2. cudzoziemiec złożył  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, lub

3. cudzoziemiec przedłożył dokumenty, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (tj. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy) lub wyznaczony przez wojewodę termin, o którym mowa w art. 106 ust. 2 a (tj. termin wyznaczony do uzupełnienia ww. dokumentów) upłynął bezskutecznie.   

 

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania
 3. nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 4. wymiary 35 mm x 45 mm;
 5. wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 6. przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 7. przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
 8. Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 9. Kserokopia  wszystkich stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga:Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu np. CIT-8, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  za poprzedni rok, lub inne dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu nie niższego niż
  12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub dokumenty poświadczające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub

dokumenty poświadczające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości wyżej wymienionych warunków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)
 2. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania
  (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania)
 3. umowa o pracę wraz z zeznaniami PIT o wysokości osiągniętego przez cudzoziemca dochodu za ostatni rok podatkowy lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu(dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł netto miesięcznie, dla osoby
  w rodzinie - w wysokości 528 zł netto miesięcznie)

 

 

 

 

 1. Zgoda właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu,
  gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych.
 2. niekiedy przydatne mogą okazać się umowa spółki lub akt notarialny, na podstawie, którego ustanowiona została spółka.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Szczegółowe informacje: informacja telefoniczna tel. 81 74 24 549 w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

 1. Umowa spółki lub akt notarialny,
 2. Zestawienie finansowe
 3. Bilans zysków i strat
 4. Uchwały wspólników/zarządu
 5. Kopia poprzedniej decyzji

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

 

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji