Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - Karta informacyjna

 

Art. 114 ustawy o cudzoziemcach

 

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące

 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach   (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

 

Sposób składania wniosku:

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Miejsce składania wniosku:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Lublin, ul. Czechowska 15, parter.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa 440 zł – nr konta:   95 1240 2092 9329 9200 0620 0000    Urząd Miasta Lublin, Wydział Podatków, opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł – nr konta:  62 1010 1339 0024 7922 3100 0000   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Finansów i Certyfikacji, opłata za wydanie karty pobytu.         

 

Czas załatwienia sprawy –

Zgodnie z art. 112a ustawy o cudzoziemcach, decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. cudzoziemiec złożył  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba, że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub
 2. cudzoziemiec złożył  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione, lub
 3. cudzoziemiec przedłożył dokumenty, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (tj. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy) lub wyznaczony przez wojewodę termin, o którym mowa w art. 106 ust. 2 a (tj. termin wyznaczony do uzupełnienia ww. dokumentów) upłynął bezskutecznie.   

 

Niezbędne dokumenty:

      1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku oraz załącznik nr 1;

      2. Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga:

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej

        3. Kserokopia wszystkich stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu),

W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Uwaga:

Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 

       1. informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

 

Dokument ten nie jest wymagany jeśli:

 

 1. zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 2. cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
 3. cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 4. cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami, lub
 5. praca polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.
 6. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę– dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej).

 

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności,  o których mowa we wniosku.

 

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji