Wykonywanie pracy w trakcie postępowania

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w trakcie legalnego pobytu w Polsce, wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie i wojewoda zamieścił w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w toku procedury legalizacji pobytu w Polsce, do momentu kiedy decyzja w sprawie stanie się ostateczna, jeżeli:

 

  • posiada ważne zezwolenie na pracę oraz bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

  • jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę musi być jednak aktualne w czasie toczącego się postępowania administracyjnego),

 

  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę z uwagi na posiadanie między innymi:

 

- zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach,

 

- zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,

 

- zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca,

 

- zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,

 

- zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiary handlu ludźmi,

 

- zezwolenia na pobyt czasowy dla posiadacza zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub członka jego rodziny,

 

- zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Polski pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium,

 

- złożył wniosek o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie wcześniej zezwoleniem na pobyt czasowy lub zezwoleniem na pracę.

 

W sytuacji wykonywania przez cudzoziemca na terytorium Polski pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, możliwość kontynuowania legalnej pracy w trakcie procedury udzielenia zezwoleń pobytowych istnieje tylko w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuacje pracy u tego samego pracodawcy, który wcześniej zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem, na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę.

 

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji