Rezydent długoterminowy UE

Rezydent długoterminowy UE

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.
 
Zezwolenie na pobyt stały – dla rezydenta długoterminowego UE (Art. 211)
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie
i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu –warunek ten uznaje się za spełniony jeśli cudzoziemiec posiada stabilne i regularne źródło dochodu w ciągu:
 • 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku – w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium UE przez okres co najmniej 5 lata podstawie wydanego przez państwo członkowskie UE dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 • 3 lat – w pozostałych przypadkach

2. Posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.
 
Uwaga: cudzoziemcy przebywający w Polsce w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej nie mogą otrzymać zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 
Kogo dotyczy
Cudzoziemcy niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 
Niezbędne dokumenty

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
 • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec będzie przebywał.
 
Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku
Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem zezwoleń lub zgód na pobyt lub potwierdzających posiadanie ochrony międzynarodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.
 3. Zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – za ostatnie 2 lata) lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez wymienione wyżej okresy (dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł netto miesięcznie).
 4. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:
 • Certyfikat znajomości języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej poziomie B1.
 • Świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub artystycznej lub z uczelni z wykładowym językiem polskim, lub
 • Świadectwo ukończenia za granicą szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim lub odpowiadającej polskiej szkole lub uczelni, w której mowa w pkt. B

 
Uwaga: Wymóg posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego nie dotyczy małoletniego, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16 roku życia.
 
Sposób składania wniosku
Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych
Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
Miejsce składania wniosku
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Lublin, ul. Spokojna 4, Parter.
 
Opłaty
Opłata skarbowa 640 zł
nr konta:
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000,
Urząd Miasta Lublin, Wydział Podatków,
tytułem: opłata za wydanie zezwolenia za pobyt stały.
Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
nr konta:
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000,
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Finansów i Certyfikacji,
tytułem: opłata za wydanie karty pobytu.
 
Czas załatwiania sprawy
Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 
Uwaga
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji