Tabela opłat skarbowych

RODZAJ OPŁATY

KWOTA

TYTUŁ OPŁATY

NUMER KONTA

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i pracę

440 zł

Opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 imię i nazwisko (wnioskodawcy)

95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Urząd Miasta Lublin, Wydział Podatków

 

lub osobiście w kasach zlokalizowanych w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin

 

Biuro Obsługi Mieszkańców / lublin.eu - oficjalny portal miasta Lublin

 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy

340 zł

Zezwolenie na pobyt stały

(posiadacze Karty Polaka są zwolnieni
z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia)

640 zł

Opłata za wydanie zezwolenia na pobyt stały,
imię i nazwisko (wnioskodawcy)

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

640 zł

Opłata za wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 imię i nazwisko (wnioskodawcy)

Przedłużenie wizy Schengen
(opłata jest wymagana, jeżeli powodem przedłużenia są ważne powody osobiste)

Równowartość 30 €

Opłata za przedłużenie wizy Schengen,
imię i nazwisko (wnioskodawcy)

Przedłużenie wizy krajowej

406 zł

Opłata za przedłużenie wizy krajowej
imię i nazwisko (wnioskodawcy)

Pełnomocnictwo

17 zł

Opłata za pełnomocnictwo

imię i nazwisko (mocodawcy)

Przyznanie świadczenia pieniężnego

10 zł

Opłata za przyznanie świadczenia pieniężnego

imię i nazwisko (wnioskodawcy)

Zmiana zezwolenia

10 zł

Opłata za zmianę zezwolenia,
imię i nazwisko (wnioskodawcy)

Wydanie duplikatu decyzji

5 zł od każdej zaczętej strony (kwota zostanie podana telefonicznie)

Opłata za wydanie duplikatu decyzji,
imię i nazwisko (wnioskodawcy)

Wydanie lub wymiana karty pobytu

50 zł

25 zł – opłata ulgowa

Opłata za wydanie/wymianę karty pobytu,
imię i nazwisko (wnioskodawcy)

62 1010 1339 0024 7922 3100 0000

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

Wydział Finansów i Certyfikacji

 

Wydanie nowej karty pobytu w miejsce utraconej lub z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsze zniszczenie lub utrata

150 zł – kolejne zniszczenie lub utrata

Opłata za wydanie/wymianę karty pobytu,
imię i nazwisko (wnioskodawcy)

 

 

 

 

 

RODZAJ OPŁATY

KWOTA

TYTUŁ OPŁATY

NUMER KONTA

 

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

100 zł

Opłata za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,imię i nazwisko (wnioskodawcy)

 

 

62 1010 1339 0024 7922 3100 0000

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

Wydział Finansów i Certyfikacji

 

 

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

200 zł – pierwsza utrata
(lub zniszczenie)

300 zł – kolejna utrata
(lub zniszczenie)

Opłata za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, imię i nazwisko (wnioskodawcy)

 

Wydanie tymczasowego  polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

50 zł

Opłata za wydanie tymczasowego  polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

imię i nazwisko (wnioskodawcy)

 

Wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

50 zł

Opłata za wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,  imię i nazwisko (wnioskodawcy)

 

Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)
150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Opłata za wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,  imię i nazwisko (wnioskodawcy)

 

Wydanie zezwolenia na pracę w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres nieprzekraczający
3 miesięcy

50 zł

Wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca
– (imię i nazwisko cudzoziemca)

 

Wydanie zezwolenia na pracę w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres dłuższy niż
3 miesiące

100 zł

Wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca
– (imię i nazwisko cudzoziemca)

 

Wydanie zezwolenia na pracę  w przypadku gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi

200 zł

Wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca
– (imię i nazwisko cudzoziemca)

 

Przedłużenie zezwolenia na pracę 

½ opłaty za zezwolenie

Wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca
– (imię i nazwisko cudzoziemca)

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji