Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I

1) Wniosek o zezwolenie na pobyt stały osoby, która ma pochodzenie polskie.

2) Wniosek o pobyt stały osoby, która posiada Kartę Polaka.

3) Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

4) Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy osoby studiującej w Polsce.

5) Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy osoby odbywającej naukę w Polsce.

6) Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy absolwenta studiów wyższych w Polsce.

7) Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy członka rodziny obywatela polskiego.

8) Wniosek o zezwolenia na pobyt czasowy z innych przyczyn.

9) Wniosek o przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej.

10) Wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11) Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego osobie, która ubiega się o lub uzyskała pobyt stały ze względy na posiadanie Karty Polaka.