You are here

Declaración de accesibilidad

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Serwis dostępny jest pod adresem: https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 25.01.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Dostępność cyfrowa
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.0 (poziom AA), poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu.
Wyłączenia

  • liczne pliki DOC, PDF itp.
  • zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1),
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub wymaganych elementów (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2, WCAG 2.1 1.2.5),
  • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że np. pochodzą z różnych źródeł, są zbyt obszerne, zostały przygotowane przez inne instytucje lub opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • brak w pełni dostosowanej wersji mobilnej strony internetowej
  • strona posiada wersję kontrastową jako ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Izabela Łopacka – Koordynator do Spraw Dostępności w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
Adres email: sekbou@lublin.uw.gov.pl
Telefon: 81 74 24 571
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 

W zakresie dostępności architektonicznej:
www.arc.lublin.uw.gov.pl/deklaracja-dostępności