You are here

TYP A

 

Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie

KARTA USŁUGI

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ A)

Opis sprawy

Wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy

Podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca tj. jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Wymagane dokumenty

Przy wydaniu zezwolenia na pracę

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  1.  oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem,
 2. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określającej cudzoziemca, dokonanej przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 3. oryginał informacji starosty wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku  (jeśli jest wymagana)  na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, uwzględniającą liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy (w przypadku, gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca  wykonywania pracy, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi);
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu A – jeżeli informacja starosty była wymagana,
 5. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 6. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 7. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji  - kopię (oryginał należy okazać do wglądu) umowy spółki albo jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji - kopie (oryginały należy okazać do wglądu) aktów notarialnych o zawiązaniu spółki;
 8. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest agencja pracy tymczasowej - kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dokumentu sporządzonego przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja,
 9. w przypadku, gdy cudzoziemiec w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku, jeżeli przed podjęciem pracy przez cudzoziemca podmiot powierzający zarejestrował w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o  powierzeniu pracy cudzoziemcowi – zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4. do wniosku należy dołączyć kopie (oryginały okazać do wglądu):
  • oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy,
  • umowy z cudzoziemcem
  • dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (za okres nie krótszy niż 3 miesiące), jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy

 

Przy przedłużeniu zezwolenia na pracę

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę – złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia
 2. dokumenty, o których mowa wyżej w pkt. 2,3,7-9,
 3. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) umowy zawartej między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia
 4. kopie (oryginały należy okazać do wglądu) dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca

 

Organ właściwy dla załatwienia sprawy

 

Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

 

Sposób wypełnienia dokumentów

- Przed udzieleniem odpowiedzi należy dokładnie zapoznać się z treścią poszczególnych rubryk wniosku

- Odpowiedzi należy udzielić na każde pytanie. W przypadku, gdy pytanie nie dotyczy osoby cudzoziemca, należy wpisać „NIE DOTYCZY”

- Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie w języku polskim

- W przypadku nazwisk składających się z kilku członków, należy pomiędzy nimi umieścić znak „/”

Wymagane opłaty

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca (art. 90a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2022 r., poz. 690).

Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi wynosi:

- 50 zł- w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,

- 100 zł- w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące,

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty powyżej określonej.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
67 1010 1339 0055 0022 3100 0000

tytułem “wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca – (imię i nazwisko)"

Termin złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym dla siebie momencie

 

 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, oddział ds. cudzoziemców (ul. Czechowska 15, tel. 081 74-24-781).

 

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00-16.30
wtorek 8.00-14.30
środa 8.00-14.30
czwartek 8.00-14.30
piątek 8.00-14.30

 

Termin załatwienia sprawy

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni do ministra właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.  

Informacje dodatkowe

 • Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej https://bezkolejki.eu/luw-cudzoziemcy(3 zakładka) wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl/
 • Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę  właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

Podstawa prawna

art. 10 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 690)

Termin publikacji

 

14 października 2022