You are here

Invitaciones

 

Karta informacyjna dla osoby

ubiegającej się o zarejestrowanie zaproszenia dla cudzoziemca

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r.  poz. 2354) wraz z aktami wykonawczymi.

Zaproszenie jest dokumentem, potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego  cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Dokument ten może zostać przedstawiony w trakcie ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej.

Uwaga!!!

Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski.

 

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

1) obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,

2) cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Miejsce składania wniosku:

Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

 

Okres ważności zaproszenia:

Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

 

Sposób składania wniosku:

- osobiście w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelska 1-3 (III piętro) pok. 322 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji, który dostępny jest pod adresem:  https://webqms.lublin.uw.gov.pl

- w Biurze Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4,

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

 

Czas załatwienia sprawy:

W oparciu o  dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ zarejestrowanie zaproszenia odbywa się bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 27 zł –  nr konta: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000, Urząd Miasta Lublin Wydział Podatków, ul. Wieniawska 14,  20-071 Lublin z dopiskiem w tytule:
 „Za dokonanie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń dla (imię i nazwisko cudzoziemca)”

 

Niezbędne dokumenty:

1) wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – załącznik nr 2  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2347);

2) dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

Do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający. W przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, swoich roszczeń od zapraszającego. w postępowaniu przed sądem. Zapraszający zobowiązany jest również  do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Przykładowe dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca:

1. Osoba fizyczna:

 • zaświadczenie bankowe o stanie konta lub aktualny wydruk z konta bankowego
  z informacją o saldzie końcowym i adnotacją, że dokument nie wymaga stempla i podpisu ( nie starszy niż 7 dni ) lub
 • zaświadczenie o zatrudnieniu określające wysokość wynagrodzenia netto, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, a także zawierające informację o okresie wypowiedzenia oraz upadłości pracodawcy lub
 • ostatnia decyzja w sprawie waloryzacji emerytury/renty lub
 • zaświadczenie z urzędu gminy o hektarach przeliczeniowych posiadanych
   przez zapraszającego ( w przypadku rolników)

Uwaga: W razie pokrywanie kosztów wraz z współmałżonkiem ( członkiem rodziny prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe) należy dołączyć oświadczenie o wspólnym ponoszeniu kosztów z urzędowym potwierdzeniem własnoręczności podpisu oraz analogicznie dokumenty potwierdzające możliwości finansowe współmałżonka.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo o notariacie własnoręczność podpisu poświadcza notariusz. W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie są upoważnieni wójt ( burmistrz, prezydent miasta) - §1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki. Przedmiotowe oświadczenie może również zostać złożone podczas osobistej wizyty właścicieli nieruchomości w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Czechowska 15.

2. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą:

 • zeznanie podatkowe PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem jego przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego lub
 • zaświadczenie bankowe o stanie konta lub aktualny wydruk z konta bankowego
  z informacją o saldzie końcowym i adnotacją, że dokument nie wymaga stempla i podpisu ( nie starszy niż 7 dni )

3. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:

 • zeznanie podatkowe CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem jego przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego lub
 • zaświadczenie bankowe o stanie konta lub aktualny wydruk z konta bankowego
  z informacją o saldzie końcowym i adnotacją, że dokument nie wymaga stempla i podpisu ( nie starszy niż 7 dni )

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu.

Przykładowe dokumenty potwierdzające możliwość zapewnienia zakwaterowania cudzoziemca:

 • akt własności lokalu mieszkalnego lub
 • aktualny wypis z rejestru Ksiąg Wieczystych ( także rejestru on-line) lub
 • decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości (w przypadku dokumentów dotyczących jedynie działki dodatkowo należy dołączyć dokumenty z urzędu gminy lub starostwa z ewidencji budynków mieszkalnych) lub
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, administratora, wspólnoty mieszkaniowej lub
 • umowa najmu lokalu komunalnego wraz ze zgodą na zakwaterowanie cudzoziemca
   z Wydziału   Nieruchomości Komunalnych lub
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego wraz ze zgodą właściciela na zakwaterowanie cudzoziemca lub
 • potwierdzenie rezerwacji hotelowej lub innego obiektu oferującego miejsca noclegowe lub
 • oświadczenia właścicieli lokalu mieszkalnego o zgodzie na zakwaterowanie cudzoziemca z urzędowym potwierdzeniem własnoręczności podpisu w sytuacji, gdy zapraszający zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z właścicielami nieruchomości

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo o notariacie własnoręczność podpisu poświadcza notariusz. W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie są upoważnieni wójt ( burmistrz, prezydent miasta) - §1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki. Przedmiotowe oświadczenie może również zostać złożone podczas osobistej wizyty właścicieli nieruchomości w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Czechowska 15.

W przypadku, gdy zapraszającym jest osoba prawna :

 • lokal mieszkalny musi wchodzić w skład majątku osoby prawnej,  a nie majątku prywatnego
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego z zawartą informacją o zakwaterowaniu w nim cudzoziemca musi zostać zawarta przez osobę prawną – zapraszającego

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

Szczegółowe określenie środków jakie powinien posiadać zapraszający[1]:

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych
z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób.

W przypadku gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, rodzic małżonka zapraszającego, rodzeństwo zapraszającego lub dziecko małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca.

Gdy okres, na który zapraszany jest cudzoziemiec, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ww. wysokości, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

1) 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego
 z Rzeczpospolitą Polską;

2) 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub do Konfederacji Szwajcarskiej;

3) 2500 złotych– w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do innego państwa
 niż określone w pkt 1 i  2.

Obowiązek potwierdzenia możliwości pokrycia kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania, uważa się za spełniony, także gdy zapraszający wykaże, że cudzoziemiec ma bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

 

Postępowanie odwoławcze:

Organem odwoławczym od decyzji Wojewody o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń lub decyzji o unieważnieniu przedmiotowego wpisu jest Szef Urzędu ds. Cudzoziemców.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody, który wydał ww. decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Kopia oryginału dokumentu w postępowaniu administracyjnym:

W myśl art. 76a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256, 695, 1298), wszystkie dokumenty składane w kopiach należy poświadczyć za zgodność z oryginałem w przewidziany przepisami prawa sposób, tj.: odpis dokumentu może być poświadczony za zgodność przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub oryginał dokumentu może być przedstawiony do wglądu upoważnionemu pracownikowi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

W przypadku dostarczenia do Urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej oryginału dokumentu wraz z wykonaną jego kopią, oryginał zostanie odesłany na podany przez stronę adres do korespondencji, w aktach sprawy zostanie umieszczony uwierzytelniony przez pracownika prowadzącego postępowanie odpis dokumentu służący jako dowód w sprawie.

Niepoświadczone kserokopie dokumentów nie mogą być uznane za dowód w sprawie.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym w postępowaniu administracyjnym:

Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku i służące za dowód w postępowaniu administracyjnym, składa się wraz z wykonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem. Dokumenty te muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

 


[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2347)