Jesteś tutaj

Zasady obsługi klienta zewnętrznego

W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu lub legalizacji zatrudnienia:

 

► Lublin

 

Punkt informacyjny w sprawach cudzoziemców znajduje na parterze w budynku przy ul. Czechowskiej 15.

Obsługa bezpośrednia:
poniedziałek w godz. 10.00-16.30
wtorek-piątek w godz. 8.00-14.30

 

Informacja telefoniczna dla cudzoziemców81 74-24-781, 81 74-24-549

poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek-piątek godz. 8.00-15.00

 

Osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu lub legalizację zatrudnienia odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowskiej 15, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://webqms.lublin.uw.gov.pl/

 

Zachęcamy pracodawców do składania wniosków w sprawach zezwoleń na pracę za pośrednictwem portalu https://praca.gov.pl

 

Wnioski o legalizację pobytu, legalizację zatrudnienia, rejestrację zaproszenia lub w sprawach obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także dokumenty stanowiące uzupełnienie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych można także przekazywać za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta w budynku przy ul. Spokojnej 4, punktu informacyjnego w budynku przy ul. Czechowskiej 15 lub drogą pocztową na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a także umieszczać w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15.

 

Uzupełnienie braków formalnych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej złożonych za pośrednictwem poczty, skrzynki podawczej lub Punktu Obsługi Klienta odbywać się będzie w budynku przy ul. Czechowskiej 15 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. W tym celu pracownik Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na podany we wniosku numer telefonu lub z jego pełnomocnikiem na podany w pełnomocnictwie numer telefonu.

 

Informacja telefoniczna w sprawie statusu karty pobytu: 81 74 24 165

czynna poniedziałek w godz. 10.00-16.30

wtorek- piątek w godz. 8.00-14.30

 

Zachęcamy do sprawdzenia statusu karty pobytu za pośrednictwem strony internetowej https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl – sprawdź czy możesz odebrać kartę pobytu.

 

Dowody dokonania opłaty za wydanie karty pobytu prosimy przekazywać za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta w budynku przy ul. Spokojnej 4, punktu informacyjnego w budynku przy ul. Czechowskiej 15 lub drogą pocztową na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a także umieszczać w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15.

 

Kartę pobytu należy odebrać osobiście w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 w godzinach pracy Oddziału ds. obsługi cudzoziemców wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://webqms.lublin.uw.gov.pl/

 

Dostępność telefoniczna pracownika jest uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. cudzoziemców.

 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym – interesanci mogą skonsultować się z inspektorem prowadzącym postępowanie administracyjne:

poniedziałek w godz. 12.00-14.00

wtorek-piątek w godz. 10.00-12.00

pod numerami :

 

Numer telefonu Rodzaj załatwianej sprawy
81 74 24 146

  Zezwolenia na pobyt i pracę
  Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

81 74 24 262   Zezwolenia na pracę
81 74 24 556

  Zezwolenia na pobyt stały

  Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

81 74 24 243   Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka
81 74 24 559

  Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na studia/ naukę

  Zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwentów poszukujących pracy

  Zezwolenie na pobyt czasowy dla naukowców prowadzących badania naukowe 

  Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariuszy lub stażystów

81 74 24 557

  Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

  Zezwolenia na pobyt czasowy / stały z uwagi na małżeństwo z obywatelem RP

  Zezwolenia na pobyt czasowy /stały z uwagi na inne okoliczności

  Zezwolenie na pobyt krótkoterminowy

  Przedłużenie wizy

81 74 24 558

  Rejestracja zaproszenia dla cudzoziemca

  Postępowania z zakresu legalizacji pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków jego rodziny

  Karta Polaka

 

   

 

Zachęcamy do sprawdzenia informacji na temat prowadzonego postępowania administracyjnego (po złożeniu wniosku) za pośrednictwem strony internetowej https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl – sprawdź status sprawy.

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 34 49 257 (pobyty stałe) lub 83 34 49 262 (pobyty czasowe)

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu odbywać się będzie w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

Telefoniczna informacja w sprawie statusu karty pobytu: tel. 83 34 49 257 (pobyty stałe) lub 83 34 49 262 (pobyty czasowe)

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Kartę pobytu należy odebrać osobiście w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, w godzinach pracy Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/
 

 

► Delegatura w Chełmie: 82 56 27 644

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

► Delegatura w Zamościu: 84 67 76 544, 84 67 76 546 oraz 84 67 76 666 (zezwolenia na pracę i zaproszenia dla cudzoziemca)

 

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

|^^|

W zakresie obsługi obywateli Białorusi lub osób posiadających w tym państwie status bezpaństwowca w sprawach przyznania lub przedłużenia ważności Kart Polaka:

 

► Lublin  81 74-24-558

Informacja telefoniczna czynna w poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00.

 

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Kart Polaka.

 

W przypadku pytań zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu zgłoszenia.

 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.lublin@lublin.uw.gov.pl Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej. Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 344 92 66

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00.

 

Osobiste złożenie wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w budynku przy ul. Brzeska 41 wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu zgłoszenia.

 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska@lublin.uw.gov.pl Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej. Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

 

 

|^^|

W zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach rejestracji zaproszeń w celu odwiedzin:

 

Lublin 81 30 79 932

Informacja telefoniczna czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30

 

Dostępność telefoniczna pracownika jest uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. rejestracji zaproszeń dla cudzoziemców w celu odwiedzin.
Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl  

 

Osobiste składanie wniosków w celu rejestracji zaproszenia odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 (III piętro) pok. 322 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji, który dostępny jest pod adresem: https://webqms.lublin.uw.gov.pl/

 

Delegatura w Białej Podlaskiej83 34 49 257

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Osobiste składanie wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz odbiór zaproszeń odbywać się będzie w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

► Delegatura w Zamościu 84 67 76 666

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

|^^|

W zakresie obsługi obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w sprawach rejestracji pobytu:

 

► Lublin: 81 74 24 558

Informacja telefoniczna czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30

 

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. obsługi obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin.

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pod adresem – cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

 

Osobiste składanie wniosków o w celu rejestracji zaproszenia odbywać się będzie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 81 74 24 558.

 

► Delegatura w Białej Podlaskiej: 83 34 49 262

Informacja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

Osobiste składanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Delegatury wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez internet: https://bezkolejki.eu/luwbb/

 

Delegatura w Chełmie: 82 56 27 618

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Delegatura w Zamościu: 84 67 76 544, 84 67 76 546

Informacja telefoniczna czynna w godzinach pracy Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego