Jesteś tutaj

Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców

Do zakresu działania oddziału ds. obsługi cudzoziemców  należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji związanych z:
  1. legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wydawaniem: 
    - polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
    - tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
    - polskich dokumentów tożsamości dla cudzoziemca,
  3. przedłużaniem wiz pobytowych oraz ruchu bezwizowego,
  4. przyznawaniem świadczeń pieniężnych posiadaczom Kart Polaka oraz członkom ich rodzin,
  5. wydawaniem kart pobytu,
  6. wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, 
  7. wpisywaniem zaproszeń dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń,
  8. wydawaniem zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu i dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz wydawaniem kart pobytu i kart stałego pobytu członkom obywateli Zjednoczonego Królestwa
  9. przyznaniem lub przedłużeniem ważności Karty Polaka;

      2)   przyjmowanie wniosków o:

 1. udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 2. udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 3. udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 4. wydanie i wymianę karty pobytu oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,
 5. wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 6. wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
 7. wydanie polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca,
 8. przyznawania świadczeń pieniężnych posiadaczom Kart Polaka oraz członkom   ich rodzin,
 9. przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na prace cudzoziemcom;

      3)   wydawanie:

 1.  kart pobytu,
 2.  polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
 3.  tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
 4.  polskich dokumentów tożsamości dla cudzoziemca,
 5.  zaświadczeń w sprawie utraty karty pobytu,
 6.  zaświadczeń o zwrocie karty pobytu,
 7.  zaświadczeń o złożeniu wniosku dla obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz  członków ich rodzin;

                  4) wpisywanie zaproszeń dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie
                      decyzji o odmowie lub unieważnieniu wpisu;

   5) prowadzenie spraw dotyczących wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu
           i dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywatelom Zjednoczonego

     Królestwa oraz wydawanie kart pobytu i kart stałego pobytu członkom rodziny
           obywateli Zjednoczonego Królestwa;

     6)  przesyłanie akt do innych organów;

      7)  udzielanie uprawnionym organom informacji dotyczących cudzoziemców;
           obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin;

      8)  przygotowywanie zleceń personalizacji dokumentów wydawanych cudzoziemcom;

           obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin;

      9)  zawiadamianie komórek ewidencji ludności o wydaniu kart pobytu;

   10)   wydawanie kopii decyzji;

   11)   wydawanie zaświadczeń dotyczących legalności pobytu cudzoziemców na terytorium  

           Rzeczypospolitej Polskiej;

                 12)  drukowanie wiz dla cudzoziemców;

                 13)  prowadzenie archiwum oddziałowego;

                 14)  obsługa rejestracji wizyt w celu złożenia wniosku o:

          a)  legalizację pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

          b)  wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

          c)  wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

          d)  wydanie polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca,

          e)  legalizację zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

          f)  wpisanie zaproszenia dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń,

          i) Przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;

  15)  prowadzenie w  systemach informatycznych rejestrów określonych w ustawach

         regulujących sprawy dotyczące cudzoziemców, obywateli Zjednoczonego Królestwa,

         członków rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz zezwoleń na pracę;

16)  prowadzenie postępowań administracyjnych o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka dla obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi  oraz Federacji Rosji lub osób posiadających w tych państwach status bezpaństwowca, wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania Karty Polaka, przedłużenia jej ważności lub unieważnienia dla obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej lub osób posiadających w tych państwach status bezpaństwowca;

17) wydawanie decyzji dotyczących przedłużenia wiz Schengen i wiz krajowych;

18) wydawanie decyzji dotyczących przedłużenia cudzoziemcowi okresu pobytu w ramach

      ruchu bezwizowego na terytorium RP;

19) prowadzenie spraw dotyczących wydawania dokumentów:

       a) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

       b) polskiego dokumentu tożsamości,

       c) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

20) wydawanie decyzji dotyczących przedłużenia wiz Schengen i wiz krajowych; 

21) wydawanie decyzji dotyczących przedłużenia cudzoziemcowi okresu pobytu w ramach

      ruchu bezwizowego na terytorium RP;

22) prowadzenie spraw dotyczących wydawania dokumentów:

       a) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

       b) polskiego dokumentu tożsamości,

       c) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;