Zmiana zasad obsługi klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w budynku przy ul. Czechowskiej 15

25.01.2022

OGŁOSZENIE

o zmianie zasad obsługi klientów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  w budynku przy ul. Czechowskiej 15

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 149)

 

uprzejmie informujemy, że

 

do dnia 28 lutego 2022 r. obowiązują następujące zasady obsługi cudzoziemców w Lublinie 

w budynku przy ul. Czechowskiej 15:

 

Wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie informacyjnym w budynku przy ul. Czechowskiej 15. Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego  lub kontaktu telefonicznego pod numerami 81 74 24 549 oraz 81 74 24 781 w godzinach od 10.00 do 16.30 (poniedziałek) oraz od 8.00 do 14.30 (wtorek-piątek).

 

Osobiste składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbiór kart pobytu odbywać się będzie w budynku przy ul. Czechowskiej 15  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej: https://webqms.lublin.uw.gov.pl/luw/

 

Uzupełnienie braków formalnych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej złożonych za pośrednictwem poczty, skrzynek podawczych lub punktu obsługi klienta odbywać się będzie w budynku przy ul. Czechowskiej 15 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

W tym celu pracownik Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na podany we wniosku numer telefonu lub jego pełnomocnikiem na podany w pełnomocnictwie numer telefonu.

 

Zachęcamy pracodawców do składania wniosków w sprawach zezwoleń na pracę za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl

 

Dowody dokonania opłaty za wydanie karty pobytu prosimy umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15 oraz ul. Spokojnej 4 lub przekazywać drogą pocztową na adres Urzędu: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin  z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

 

Telefoniczna informacja w sprawie statusu karty pobytu: 81 74 24 165 czynna w poniedziałek w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30

 

Wnioski o legalizację pobytu, legalizację zatrudnienia, rejestrację zaproszenia lub w sprawach obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także dokumenty stanowiące uzupełnienie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15 oraz ul. Spokojnej 4 lub przekazywać drogą pocztową na adres Urzędu: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin  z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

 

W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych  interesanci powinni kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefoniczniew godzinach od 10.00 do 16.30 (poniedziałek) oraz od 8.00 do 14.30 (wtorek-piątek) pod numerami:

 

Numer telefonu

Rodzaj załatwianej sprawy

81 74 24 146

Zezwolenia na pobyt i pracę

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

81 74 24 262

Zezwolenia na pracę

81 74 24 556

Zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

81 74 24 243

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka

81 74 24 559

Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na studia/ naukę

Zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwentów poszukujących pracy

81 74 24 557

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

Zezwolenia na pobyt czasowy/pobyt stały z uwagi na małżeństwo z obywatelem RP

Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na inne okoliczności

81 74 24 558

Rejestracja zaproszeń dla cudzoziemców

Postępowania z zakresu legalizacji pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji