Jesteś tutaj

„PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD II”

Projekt nr 1/10-2019/OG-FAMI

PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD II”

otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

 

            Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd II”.

 

Okres trwania projektu:01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

 

Celem projektu jest zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich oraz profesjonalnego wyposażenia budynku przy ul. Czechowskiej 15, dzięki czemu będzie on mógł zapobiegać jakimkolwiek formom dyskryminacji obywateli państw trzecich w urzędach, szkołach, dostępie do rynku pracy. Celem projektu jest również podejmowanie działań zmierzających do zwiększania świadomości prawnej obywateli państw trzecich w zakresie legalizacji pobytu oraz legalizacji zatrudnienia poprzez stworzenie kanałów ułatwiających pozyskiwanie informacji (nowoczesna i przyjazna dla cudzoziemców strona internetowa w wybranych językach, szkolenia i prezentacje dla obywateli państw trzecich, pracodawców, przedstawicieli uczelni wyższych, nauczycieli szkół etc.)

 

W czasie trwania projektu planowane jest przeprowadzenie szeregu specjalistycznych szkoleń dla pracowników LUW obsługujących obywateli państw trzecich. Wiedza pozyskana w ich trakcie jest niezbędna w obliczu coraz bardziej skomplikowanych postępowań administracyjnych, wymagających znajomości oraz umiejętności stosowania norm prawnych z zakresu zarówno kodeksu postępowania administracyjnego jak i prawa ubezpieczeń społecznych czy prawa gospodarczego. Z kolei warsztaty z autentyczności dokumentów z wykorzystaniem zakupionych w ramach realizowanego projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd” lamp UV oraz planowanych do zakupu urządzeń pozwoli na dokonywanie wstępnej analizy sfałszowanych lub przerobionych dokumentów zarówno naklejek wizowych lub paszportów jak również dokumentów nie posiadających szczególnych zabezpieczeń np. oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy, których znaczna ilość pojawiła się na polskim rynku. Szkolenie z technik przesłuchania obywateli z innych kręgów kulturowych przyczyni się zaś do zmniejszenia stresu związanego z wykonywaniem ww. czynności oraz do wyeliminowania nadużyć w postaci wyłudzania zezwoleń wydawanych w urzędzie wojewódzkim. Materiały promujące legalny pobyt oraz legalne zatrudnienie cudzoziemców będą wykorzystywane w trakcie kampanii mającej na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji i nielegalnemu zatrudnianiu cudzoziemców poprzez organizację szkoleń i prezentacji w wyremontowanym budynku przy ul. Czechowskiej 15 z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach realizowanego projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd” w tym ekranu i rzutnika. Z kolei zakupione kabiny symultaniczne, które zostaną umieszczone w holu na poziomie 1 w budynku przy ul. Czechowskiej 15 będą wykorzystywanedo symultanicznych tłumaczeń szkoleń i prezentacji, badań autentyczności dokumentów oraz do przesłuchiwania cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych. Zakup skanerów szybkobieżnych i nowoczesnych czytników linii papilarnych dla pracowników przyjmujących wnioski obywateli państw trzecich legalizujących swój pobyt na terytorium RP oraz drukarek przeznaczonych dla pracowników prowadzących postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce umożliwi sprawne prowadzenie rosnącej ilości postępowań administracyjnych, a także implementację zaplanowanych zmian w zakresie wprowadzenia w systemie POBYT elektronicznego modułu opiniowania wymagającego skanowania do systemu każdego wniosku.

Całość projektu będzie służyć obywatelom państw trzecich, którzy uzyskają miejsce dedykowane ich szczególnym potrzebom stając się wizytówką państwa przyjmującego migrantów z państw trzecich.

 

Rezultatem projektubędzie stworzenie przyjaznego i bezpiecznego dla obywateli państw trzecich urzędu, w którym przy pomocy nowoczesnych narzędzi oraz przeszkolonych pracowników uzyskają oni profesjonalną i kompleksową obsługę.

Efektem projektu będzie wzrost umiejętności i kwalifikacji personelu pracującego z obywatelami państw trzecich dzięki czemu zostanie zapewnione doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Zapewnione zostaną także specjalne potrzeby skierowane do grup szczególnego traktowania (m. in. ofiar handlu ludźmi czy pokrzywdzonych pracowników) poprzez wydzielenie specjalnej przestrzeni do ich obsługi w kabinach symultanicznych. Przy ich pomocy rezultatem projektu będzie także ułatwienie pozyskiwania informacji w zakresie legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia w języku zrozumiałym dla obywateli państw trzecich w trakcie organizowanych szkoleń i prezentacji przez co zwiększy się świadomość cudzoziemców co do przysługujących im praw i obowiązków. Efektem  projektu będzie również skuteczne prowadzenie działań zmierzających do promowania legalnej migracji poprzez wyeliminowanie fałszywych dokumentów na poziomie urzędu wojewódzkiego, a także sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych z poszanowaniem godności cudzoziemców i  ochrony ich danych osobowych poprzez wykorzystanie zakupionego nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy.

 

Efekt długofalowy: Zgodnie z wymogami programu wyremontowany  budynek przy ulicy Czechowskiej 15 w Lublinie, będący własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie wnioskodawcy, przeznaczony do obsługi wyłącznie obywateli państw trzecich, celowi temu służyć będzie przez co najmniej 10 lat. W związku z powyższym dzięki zakupionym specjalistycznym urządzeniom obywatele państw trzecich uzyskają stałe miejsce dedykowane ich szczególnym potrzebom. Poprzez szkolenia zapewniona zostanie także profesjonalna obsługa cudzoziemców na europejskim poziomie.  Wzrost umiejętności i kwalifikacji personelu pracującego z obywatelami państw trzecich umożliwi doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. Jednocześnie projekt wpłynie na sprawność obsługi cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, co ma kluczowy wpływ na ich sytuację życiową i zawodową na terytorium RP.

 

Całkowity budżet projektu: 551 250,00 zł. Dofinansowanie z FAMI wynosi 75 proc. tej kwoty,
tj. 824 451,90 zł.