Jesteś tutaj

"Przyjazny i bezpieczny urząd III"

Projekt nr 15/14-2022/OG-FAMI

PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III”

otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

 

            Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd III”.

 

Okres trwania projektu:18.10.2022 r. – 31.08.2023 r.

 

Głównym celem projektu jestobjęcie szerokim wsparciem informacyjno-doradczym uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa lubelskiego, dzięki czemu nastąpi podniesienie świadomości prawnej grupy docelowej na wielu płaszczyznach życia społecznego oraz poprawa dostępności do informacji prawnej, rozwój kompetencji społecznych, usprawnienie procesów integracji czy wyrównanie szans grupy docelowej w obszarze szeroko rozumianego rynku pracy, co z kolei przyczyni się do zapobiegania jakimkolwiek formom dyskryminacji uchodźców oraz zagwarantuje im lepszą i skuteczniejszą adaptację do życia i integracji z polskim społeczeństwem.

Celem szczegółowym projektu jest zatem utworzenie czterech punktów informacyjno-doradczych na terenie województwa lubelskiego w miastach: Lublin, Chełm, Zamość oraz Biała Podlaska, których działalność skorelowana zostanie z funkcjonowaniem specjalnie dedykowanych dla grupy docelowej infolinii, służących pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy, a także przeprowadzenie kampanii społecznej w środkach masowego przekazu pod hasłem „Wiedza drogą do integracji i praworządności” oraz specjalistycznych tematycznych szkoleń dla poszczególnych grup wyodrębnionych wśród beneficjentów projektu. Celem projektu jest również prowadzenie działań informacyjnych poprzez poprawę funkcjonalności stworzonej dla obywateli państw trzecich nowoczesnej i przyjaznej dla cudzoziemców strony internetowej w wybranych językach, w tym zwłaszcza w języku ukraińskim.

 

Celem projektujest także rozwój infrastruktury poprzez modernizację, odnowienie i unowocześnienie budynku znajdującego się w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15, służącego do kompleksowej obsługi obywateli państw trzecich, w tym aktualnie w coraz większym zakresie obywateli Ukrainy przyjeżdżających na terytorium RP w związku z prowadzonymi w tym kraju działaniami wojennymi, a także wyposażenie stanowisk pracy w Delegaturach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu zajmujących się obsługą ww. cudzoziemców, dzięki czemu nastąpi poprawa jakości ich obsługi przez pracowników Urzędu.

 

Podejmowane w ramach projektu działania zmierzały będą w kierunkuobjęcia uchodźców z Ukrainy jak najszerszym wsparciem, co przyczyni się do rozwiązania lub łagodzenia problemów pojawiających się na różnych płaszczyznach szeroko pojmowanego życia społecznego i jest niezwykle istotne z punktu widzenia psychologicznej traumy, której doznają uchodźcy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium naszego wschodniego sąsiada, a także do przełamywania wszelkiego rodzaju barier i rozwoju dialogi międzykulturowego.

 

W ramach projektuutworzone zostaną 4 punkty informacyjno-doradcze w pomieszczeniach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w miastach: Lublin, Biała Podlaska ,Chełm i Zamość. W każdym z nich zatrudniony  zostanie specjalista ds. obsługi cudzoziemców  znający język ukraiński, odpowiedzialny także za prowadzenie przynależnej do danego punktu infolinii działającej w określonych godzinach pracy punktu (każdy punkt będzie miał oddzielną infolinię). Każda osoba dotknięta kryzysem wojny szukająca pomocy będzie mogła zadzwonić i porozumieć w swoim własnym ojczystym języku i poprosić o bezpłatną, nielimitowaną  pomoc w zakresie problemu, z którym się zgłasza. Zadaniem specjalisty ds. obsługi cudzoziemców będzie diagnoza tych potrzeb oraz umówienie konsultacji z odpowiednim doradcą z 4 wskazanych obszarów tematycznych tj. prawnego, psychologicznego, zawodowo–edukacyjnego oraz socjalno-zdrowotnego. Konsultacje przybiorą formułę zarówno stacjonarną w jednym z punktów informacyjno-doradczych jak również zdalną tj. za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych. Przy każdej konsultacji przewiduje się asystę tłumacza służącego pomocą w dobrym zrozumieniu się obu stron, chyba że osoba potrzebująca biegle zna język polski. Zorganizowane zostanie także 8 wycieczek krajoznawczych dla uchodźców z Ukrainy na terenie Lubelszczyzny przedstawiające piękno „naszej małej ojczyzny”. Ponadto w ramach projektu odbędzie się kampania społeczna pod hasłem „Wiedza drogą do integracji i praworządności” w środkach masowego przekazu, w ramach której zostaną wyprodukowane, a następnie wyemitowane specjalne spoty telewizyjne, radiowe oraz prasowe. Wyżej wskazane spoty zostaną również udostępnione na stronach internetowych Lidera oraz Partnera projektu. Przeprowadzone zostaną również specjalistyczne szkolenia tematyczne dla beneficjentów projektu w każdym z 4 ww. miast dla 2 grup w obrębie następujących obszarów tematycznych: zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RP; aktywne poszukiwanie pracy na terytorium RP w połączeniu z targami pracy; podjęcie/kontynuacja studiów na terytorium RP; edukacja szkolna na terytorium RP z uwzględnieniem procedur nostryfikacyjnych dyplomów zagranicznych uczelni; prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP. Łącznie odbędzie się zatem 40 szkoleń.

 

W ramach projektu dokonany zostanie równieżzakup mebli i urządzeń zarówno na potrzeby wszystkich punktów informacyjno-doradczych jak i dla pracowników przyjmujących wnioski obywateli państw trzecich, w tym przede wszystkim uchodźców z Ukrainy legalizujących swój pobyt na terytorium RP oraz przeznaczonych dla pracowników prowadzących postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce, co umożliwi sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych, których ilość będzie niewątpliwie wyzwaniem dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na poziomie -1 w pomieszczeniu 01 oraz 03 w budynku w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15 umieszczone zostaną, wykonane pod wymiar, profesjonalne przesuwne szafy archiwalne, a także zostanie uzupełniony zasób archiwalnych szaf metalowych, w których znajdować się będą uporządkowane archiwalne akta, wykorzystywane w kolejnych postępowaniach administracyjnych. Przeprowadzone zostaną również prace remontowo-modernizacyjne w budynku znajdującym się w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15, przeznaczonym w całości do obsługi obywateli państw trzecich, a będącym w trwałym zarządzie wnioskodawcy tj. przeniesienie głównego punktu dystrybucyjnego z pomieszczenia nr 5a  (poziom 0) do pomieszczenia nr 04 (poziom -1), remont pomieszczenia nr 5 i nr 5a w celu utworzenia jednego pomieszczenia z przeznaczeniem na bezpośrednią obsługę uchodźców z Ukrainy, remont pomieszczenia gospodarczego na poziomie -1, modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach oraz w holu na poziomie 1, remont i zmiana przeznaczenia na potrzeby podręcznego archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. pomieszczenia jednej z toalet usytuowanej przy holu głównym na
poziomie 1.

 

Całość projektu będzie ukierunkowanaz jednej strony na poradzenia sobie z kryzysem wywołanym przez masowy napływ obywateli państw trzecich w wyniku wojny w Ukrainie z drugiej zaś na objęcie uchodźców z Ukrainy fachowym doradztwem, wsparciem i pomocą.

 

Rezultatem projektubędzie stworzenie, w ramach przyjaznego i bezpiecznego dla obywateli państw trzecich urzędu, punktów informacyjno-doradczych, w których przy pomocy nowoczesnych narzędzi oraz zatrudnionych specjalistów uchodźcy z Ukrainy uzyskają profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie dostarczenia  usług doradczych i pomocy na płaszczyznach: prawnej, psychologicznej, zawodowo-edukacyjnej czy socjalno-zdrowotnej. Dodatkowo utworzenie infolinii w każdym z 4 ww. punktów oraz specjalnego formularza on-line dedykowanych uchodźcom z Ukrainy, obsługiwanych w języku zrozumiałym dla grupy docelowej projektu umożliwi łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji oraz wsparcia, w szczególności dla osób zamieszkujących poza ośrodkami miejskimi.

W wyniku przeprowadzonej kampanii społecznej w środkach masowego przekazu pod hasłem „Wiedza drogą do integracji i praworządności”, specjalistycznych tematycznych szkoleń dla poszczególnych grup wyodrębnionych wśród beneficjentów projektu oraz informacjom umieszczanym na specjalnie dedykowanej dla obywateli państw trzecich stronie internetowej  w języku zrozumiałym dla uchodźców z Ukrainy efektem projektu będzie także ułatwienie pozyskiwania informacji w wieloaspektowo rozumianym życiu społecznym przez co zwiększy się ich świadomość co do przysługujących im praw i obowiązków. W konsekwencji ww. działania doprowadzą do składania przez beneficjentów projektu poprawnie wypełnionych dokumentów legalizujących im pobyt na terytorium RP, spokojniejszych relacji urzędnika z klientem, a co za tym idzie do zbudowania pozytywnego obrazu polskiego urzędu przyjaznego dla swoich interesantów. Dzięki działaniom o charakterze rekreacyjno-integracyjnym poprzez możliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczych uchodźcy z Ukrainy (dorośli wraz z dziećmi) będą mieli możliwość poznania „naszej małej ojczyzny”, którą jest Lubelszczyzna oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat polskiej historii, kultury i zwyczajów, co niewątpliwie przyczyni się do wzajemnej integracji, a także zwiększy uczestnictwo beneficjentów projektu w życiu społecznym.

 

Rezultatem projektu będzie takżekontynuacja działań zmierzających do stworzenia przyjaznego i bezpiecznego dla obywateli państw trzecich urzędu, w którym przy pomocy nowoczesnych narzędzi uzyskają oni profesjonalną i kompleksową obsługę. Remont i modernizacja budynku, wyodrębnionego jedynie do obsługi obywateli państw trzecich, poprawi komfort pracy, poziom bezpieczeństwa oraz przyczyni się do korzystnej zmiany warunków obsługi cudzoziemców, w tym aktualnie w coraz większym zakresie obywateli Ukrainy przyjeżdżających na terytorium RP w związku z prowadzonymi w tym kraju działaniami wojennymi.   Efektem projektu będzie również sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych z poszanowaniem godności cudzoziemców i  ochrony ich danych osobowych poprzez wykorzystanie zakupionego nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy.

 

Efekt długofalowyjaki jest zakładany to przede wszystkim umożliwienie uchodźcom z Ukrainy zintegrowania się z polskim społeczeństwem oraz podniesienie świadomości prawnej poprzez pomoc doradczą w zakresie podstawowych sfer życia społecznego: prawnego, edukacyjnego, zawodowego, socjologiczno – psychologicznego, medycznego oraz związanego z potrzebami bytowymi. Chcemy, aby osoby objęte projektem miały możliwość uzyskania pomocy w wielu aspektach życia i dzięki tej pomocy mogły się usamodzielnić w polskim społeczeństwie: znaleźć dla siebie odpowiednią ścieżkę zawodową, edukacyjną. Wsparte działaniami psychologa oraz prawnika mogą poradzić sobie z problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej i nabrać większej pewności siebie dzięki zdobytej wiedzy oraz przepracowaniu traumy ucieczki oraz potrzeby odnalezienia się w obcej dla siebie rzeczywistości.  Dzięki tej samodzielności będą bardziej produktywne i niezależne, a jednocześnie da im to możliwość większej integracji z polskim społeczeństwem poprzez udział w życiu społecznym: praca, nauka w szkole (młodzież/dzieci), odbywania studiów wyższych, udział w projektach aktywizujących. Wzmocnienie ich kompetencji oraz większej widoczności w polskim społeczeństwie przyczyni się do większej integracji z Polakami oraz wzajemnego codziennego współżycia społecznego. Natomiast zgodnie z wymogami programu wyremontowany  budynek przy ulicy Czechowskiej 15 w Lublinie, będący własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie wnioskodawcy, przeznaczony do obsługi wyłącznie obywateli państw trzecich, celowi temu służyć będzie przez co najmniej 10 lat. W związku z powyższym dzięki zakupionym specjalistycznym urządzeniom obywatele państw trzecich, w tym przede wszystkim uchodźcy z Ukrainy uzyskają stałe miejsce dedykowane ich szczególnym potrzebom. Jednocześnie, poprzez zakup mebli i wyposażenia stanowisk pracy, projekt wpłynie na sprawność obsługi grupy docelowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, co ma kluczowy wpływ na ich sytuację życiową i zawodową na terytorium RP.

 

Całkowity budżet projektu: 4 090 197,00 zł. Dofinansowanie z FAMI wynosi 75 proc. tej kwoty,
tj. 3 067 647,75 zł.