Jesteś tutaj

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II

             Do zakresu działania oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców II należy
w szczególności:

 1. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy
  i pracę;
 2. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy
  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 3. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy
  w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstw;
 4. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej;
 5. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia cudzoziemcowi na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 7. wydawania decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi;
 8. wydawania decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową;
 9. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności w sytuacjach, gdy cudzoziemiec:
  1. posiada   zezwolenie   na    pobyt   rezydenta    długoterminowego   UE    udzielone   przez   innepaństwoczłonkowskie Unii Europejskiej i zamierza wykonywać pracę
   lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. występuje     w      charakterze      pokrzywdzonego     w     wyniku    przestępstwa  powierzeniawykonywania pracy w warunkach szczególnego wykorzystania
   w postępowaniu karnym przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy,
  3. jest   osobą   małoletnią,   przebywającą   bez  ważnego  dokumentu   uprawniającego  do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której powierzono wykonywanie pracy i z tego tytułu występuje  ona  w  charakterze pokrzywdzonego 
   w postępowaniu   karnym   przeciwko    podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy,
  4. bezpośrednio   przed   złożeniem   wniosku  o  udzielenie  zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, przebywał  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa
   w pkt b oraz pkt c niniejszego regulaminu, do czasu otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;
 10. wnioskowanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie  umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie osób niepożądanych, przedłużenia okresu obowiązywania wpisu lub usunięcia tych danych z wykazu oraz rejestrów SIS  i VIS;
 11. ustalanie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę;
 12. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 13. wydawanie decyzji w II instancji dotyczących unieważnienia zezwolenia
  na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym;
 14. prowadzenie w systemach informatycznych rejestrów określonych w ustawach regulujących sprawy dotyczące: cudzoziemców, zezwoleń na pracę;
 15. sprawowanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin.