Jesteś tutaj

Przyznanie Karty Polaka w imieniu małoletniego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91) wraz z aktami wykonawczymi.
 
Okres ważności Karty Polaka:
10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez małoletniego pełnoletności.
 
Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2021 poz. 737) jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 
Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
Obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji lub osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca, które aktualnie zamieszkują na terytorium RP lub te, które mogą legalnie przekroczyć granicę RP na podstawie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP np.: ważnej wizy typ C lub typ D.
 
Miejsce składania wniosku:

 1. Biała Podlaska, ul. Brzeska 41 – Oddział ds. Kart Polaka w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. Lublin, ul. Czechowska 15 – Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 
Sposób składania wniosku:
 
Biała Podlaska
Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Biała Podlaska. Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska@lublin.uw.gov.pl 
 
Lublin
Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Lublin. Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.lublin@lublin.uw.gov.pl 
 
Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie małoletniemu Karty Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.
 
Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.
 
Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa rodziców lub przedstawicieli ustawowych małoletniego wraz z dzieckiem, którego dotyczy wniosek po ukończeniu przez niego 13 roku życia.
 
Czas załatwienia sprawy:
W związku obowiązkiem przedstawienia informacji przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy wnioskodawca działał lub działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka, który ma obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia wniosku do właściwego rejestru, wydanie decyzji o przyznaniu Karty Polaka powinno nastąpić po upływie 2 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
 
Niezbędne dokumenty:
1.Wypełniony w języku polskim zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o przyznanie Karty Polaka.
2. Aktualna fotografia spełniająca następujące wymagania:

 • nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiająca wizerunek twarzy cudzoziemca na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy bez nakrycia głowy;
 • przedstawiająca wyraźnie oczy cudzoziemca bez okularów z ciemnymi szkłami.
 • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu).

 
Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
Dokumenty i dowody potwierdzające spełnienie przesłanek do przyznania Karty Polaka:
 
Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów i dowodów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. Kserokopia aktu urodzenia małoletniego (oryginał do wglądu);
 2. Kserokopia Karty Polaka rodziców lub jednego z rodziców małoletniego (oryginał do wglądu);
 3. Oświadczenie rodzica nie posiadającego Karty Polaka o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu złożone w trakcie składania wniosku w obecności wyznaczonego przez Wojewodę pracownika Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
 4. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców lub przedstawicieli ustawowych małoletniego (oryginał do wglądu);
 5. Oryginał i kserokopia dokumentu, w którym wskazano przedstawicieli ustawowych małoletniego – jeśli dotyczy;
 6. Oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzającego odebranie lub ograniczenie jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej wobec małoletniego – jeśli dotyczy;
 7. Oryginał i kserokopia dokumentu potwierdzający status bezpaństwowca na terytorium Białorusi (jeśli dotyczy);
 8. Kserokopia decyzji o udzieleniu rodzicowi małoletniego zezwolenia na pobyt stały – w przypadku, gdy posiadał on Kartę Polaka, która z mocy prawa straciła ważność (oryginał do wglądu).

 
Dodatkowe dokumenty w przypadku śmierci jednego z rodziców małoletniego, który posiadał narodowość polską lub co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej:

 1. Oryginał i kserokopia aktu zgonu jednego z rodziców;
 2. Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że małoletni jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej.

 
Dokumentami i dowodami, o których mowa w pkt 2, mogą być w szczególności:

 1. polskie dokumenty tożsamości;
 2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;
 3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
 4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
 5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
 6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
 7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
 8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji;
 9. Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

 
Dodatkowe dokumenty w przypadku śmierci obojga rodziców, z których przynajmniej jeden posiadał narodowość polską lub co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej:

 1. Oryginał i kserokopia aktu zgonu rodziców;
 2. Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że małoletni jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej.

 
Dokumentami i dowodami, o których mowa w pkt 2, mogą być w szczególności:

 1. polskie dokumenty tożsamości;
 2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;
 3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
 4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
 5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
 6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
 7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
 8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji;
 9. Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

 
Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.
 
Opłaty:
Czynności wykonywane w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wydaniem decyzji w tych sprawach są wolne od wszelkich opłat.
 
Postępowanie odwoławcze:
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie przyznania Karty Polaka jest Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Kopia oryginału dokumentu w postępowaniu administracyjnym:
W myśl art. 76a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298), wszystkie dokumenty składane w kopiach należy poświadczyć za zgodność z oryginałem w przewidziany przepisami prawa sposób, tj.: odpis dokumentu może być poświadczony za zgodność przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub oryginał dokumentu może być przedstawiony do wglądu upoważnionemu pracownikowi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
W przypadku dostarczenia do Urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej oryginału dokumentu wraz z wykonaną jego kopią, oryginał zostanie odesłany na podany przez stronę adres do korespondencji, w aktach sprawy zostanie umieszczony uwierzytelniony przez pracownika prowadzącego postępowanie odpis dokumentu służący jako dowód w sprawie.
Niepoświadczone kserokopie dokumentów nie mogą być uznane za dowód w sprawie.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym w postępowaniu administracyjnym:
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku i służące za dowód w postępowaniu administracyjnym, składa się wraz z wykonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem. Dokumenty te muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
 
Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy opracowania dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Formularz wniosku o przyznanie Karty Polaka469.53 KB