Jesteś tutaj

TYP B

 

Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie

KARTA USŁUGI

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ B)

Opis sprawy

Wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Kogo dotyczy

Podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca tj. jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Wymagane dokumenty

Przy wydaniu zezwolenia na pracę

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2.  oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem,
  1. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określającej cudzoziemca, dokonanej przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  2. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  3. w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji  - kopię (oryginał należy okazać do wglądu) umowy spółki albo jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji - kopie (oryginały należy okazać do wglądu) aktów notarialnych o zawiązaniu spółki;
  4. kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
  5. dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  6. dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

 

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być cudzoziemiec:

     1)    w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224), oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub

    2)     wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy

 

 

Przy przedłużeniu zezwolenia na pracę

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę – złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia
 2. dokumenty, o których mowa wyżej w pkt. 2. – 8

 

 

Organ właściwy dla załatwienia sprawy

 

Wojewoda właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

Sposób wypełnienia dokumentów

- Przed udzieleniem odpowiedzi należy dokładnie zapoznać się z treścią poszczególnych rubryk wniosku

- Odpowiedzi należy udzielić na każde pytanie. W przypadku, gdy pytanie nie dotyczy osoby cudzoziemca, należy wpisać „NIE DOTYCZY”

- Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie w języku polskim

- W przypadku nazwisk składających się z kilku członków, należy pomiędzy nimi umieścić znak „/”

Wymagane opłaty

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca (art. 90a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2022 r., poz. 690). Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi wynosi:

- 50 zł- w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,

- 100 zł- w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące,

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty powyżej określonej.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
67 1010 1339 0055 0022 3100 0000

 

tytułem “wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca – (imię i nazwisko)"

Termin złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym dla siebie momencie

 

 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, oddział ds. cudzoziemców (ul. Czechowska 15, tel. 081 74-24-781).

 

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00-16.30
wtorek 8.00-14.30
środa 8.00-14.30
czwartek 8.00-14.30
piątek 8.00-14.30

 

Termin załatwienia sprawy

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni do ministra właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.  

Informacje dodatkowe

 1. Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej https://bezkolejki.eu/luw-cudzoziemcy(3 zakładka) wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl/
 2. Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę  właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

Podstawa prawna

art. 10 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 690)

Termin publikacji

14 października 2022