Jesteś tutaj

TYP D

 

Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie

KARTA USŁUGI

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ D)

Opis sprawy

Wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)

Kogo dotyczy

Podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca tj. jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2.  oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem,
 3. kopię (oryginał należy okazać do wglądu) dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określającej cudzoziemca, dokonanej przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 4. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 5. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 6. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 7. dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 8. umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D

 

Przy przedłużeniu zezwolenia na pracę

 1. wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę – złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia
 2. dokumenty, o których mowa wyżej w pkt. 2 –  8.

 

W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

1)         wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4-8 oraz art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1140);

2)         wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

3)         pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3.

 

Organ właściwy dla załatwienia sprawy

 

Wojewoda właściwy  ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Sposób wypełnienia dokumentów

- Przed udzieleniem odpowiedzi należy dokładnie zapoznać się z treścią poszczególnych rubryk wniosku

- Odpowiedzi należy udzielić na każde pytanie. W przypadku, gdy pytanie nie dotyczy osoby cudzoziemca, należy wpisać „NIE DOTYCZY”

- Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie w języku polskim

- W przypadku nazwisk składających się z kilku członków, należy pomiędzy nimi umieścić znak „/”

Wymagane opłaty

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca (art. 90a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2022 r., poz. 690). Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi wynosi:

- 200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej

przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemcowipodmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty powyżej określonej.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
67 1010 1339 0055 0022 3100 0000

tytułem “wpłata z tytułu zatrudnienia cudzoziemca – (imię i nazwisko)"

Termin złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć w dogodnym dla siebie momencie

 

 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, oddział ds. cudzoziemców (ul. Spokojna 4, pok. 45, tel. 081 74-24-781).

 

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8.00-14.30
wtorek 8.00-14.30
środa 8.30-14.30
czwartek 8.00-14.30
piątek 8.00-14.30

 

Termin załatwienia sprawy

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni do ministra właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.  

Informacje dodatkowe

 • Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej https://bezkolejki.eu/luw-cudzoziemcy(3 zakładka) wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl/
 • Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę  właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

Podstawa prawna

art. 10 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 690)

 

Termin publikacji

 

14 października 2022